BC. PAVEL BŘÍZA
Obchodní ředitel AVANT investiční společnost, a.s.
T: +420 277 000 144
M: +420 604 231 069
pavel.briza@avantfunds.cz
ING. VÍT ŠINDELÁŘ
Ředitel správy majetku AVANT investiční společnost, a.s.
T: 420 277 000 143
M: +420 604 279 682
vit.sindelar@avantfunds.cz
 

 

Jaselská 206/27
602 00 Brno

IČ: 05194148
DIČ: CZ05194148

ID datové schránky: avyxn4z

zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8491

office@spilberk.com

© Spilberk

SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce AVANT investiční společnost, a.s., upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/duleziteinformace/. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Nahoru Drag Více